Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Witgoedderidder.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel witgoedderidder.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is witgoedderidder.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Witgoedderidder.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van witgoedderidder.nl, welke geen eigendom zijn van witgoedderidder.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van witgoedderidder.nl. Hoewel witgoedderidder.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door witgoedderidder.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Witgoedderidder.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.witgoedderidder.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Witgoedderidder.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.witgoedderidder.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.witgoedderidder.nl te kunnen raadplegen.